Bakgrund och syfte

På uppdrag av regeringen ansvarar Skolverket för samtliga nationella prov. Skolverket har väl etablerade samarbeten med universitet som i sin tur ansvarar för själva provutvecklingen. Det nationella provet i geografi konstrueras vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Sedan år 2013 ges det nationella provet i de fyra samhällsorienterande ämnena: geografi, historia, religion, samhällskunskap, samt i de tre naturvetenskapliga ämnena: biologi, kemi och fysik. Samtidigt som nationella prov infördes i SO/NO påbörjades implementeringen av Lgr11 med betyg från åk 6 och en ny betygsskala.  

Det första nationella provet i geografi för årskurs 6 och årskurs 9 enligt Lgr11 genomfördes läsåret 2012/2013. Två år senare, läsåret 2014/2015, beslutades dock att de nationella proven i SO/NO för årskurs 6 skulle tas bort. Beslutet kom sent vilket innebar att de nationella proven i SO/NO för åk 6 blev frivilliga våren 2015. 

Syfte

Syftet med de nationella proven är sedan ht 2018 att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning. De nationella proven kan också bidra till att stärka skolornas kvalitetsarbete genom analyser av provresultaten i relation till uppnådda betygskriterier på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå.

Det är rektor som ansvarar för organisationen omkring provet på skolan och för att leda och fördela arbetet.

De nationella proven är obligatoriska att genomföra och ska från och med höstterminen 2018 särskilt beaktas vid betygssättningen.

Senast uppdaterad: 2022-11-17