Provuppgifter

Det nationella provet i geografi  tar sin utgångspunkt i Läroplanen samt kursplanen för geografi (Lgr 11). Tolkningen av kursplanen utgår från syftestexten som är uppbyggd av fyra delsyften vilka var och en sammanfattas i en förmåga, som i sin tur motsvaras av en del av kunskapskraven. I kursplanen för geografi finns fyra förmågor angivna. Det nationella ämnes provet i geografi prövar ämnets samtliga fyra förmågor:

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling. 

Utgångspunkter för provkonstruktörerna är bland annat:

  • Alla förmågor prövas i ämnesprovet.
  • Ämnesprovet ska täcka stora delar av det centrala innehållet.
  • Provuppgifter och bedömningsanvisningar ska stå i samklang med kunskapskraven.
  • Fler uppgifter än en ska pröva betygssteget A.